Welkom

 

Welkom op de site van Harm Westers BioAdvies.

Ik richt me op zowel de gangbare, als de biologische landbouw en ben gespecialiseerd in de volgende onderwerpen:

Groenbemesting

De mestwetgeving wordt strenger en de kwaliteit van het oppervlaktewater kan beter.

We zullen nog bewuster met mineralen moeten omgaan.

Groenbemesters kunnen ons daarbij helpen.

Bovendien kunnen we met groenbemesters de bodem vruchtbaarder maken.

En er is ruimte genoeg om ze op grote schaal toe te passen. Toch gebeurt dat niet.

Het kan er mee te maken hebben dat inpassing in het bouwplan soms lastig is.

Om het volle profijt ervan te halen moet een groenbemester als een hoofdgewas geteeld worden.

Er zijn meer dan 30 soorten groenbemesters, met elk hun gebruikseigenschappen. Die moet je wel kennen.

Zo kunnen vlinderbloemigen stikstof (N) uit de lucht binden.

Andere groenbemesters mobiliseren in de ondergrond fosfaat (P) en kalium (K), en brengen deze omhoog.

De meeste voorkomen uitspoeling en dus verliezen in de winter.

Er zijn er ook die lucht in de ondergrond brengen, dieper dan een woeler dat kan.

En ziekten en plagen tegengaan, of natuurlijke vijanden stimuleren.

Al met al een ingewikkelde materie.

Groenbemesters zijn super interessant voor de toekomst van plantaardige productiesystemen!

 

Niet kerende grondbewerking

Ploegen is een eeuwenoude bewerking van de bodem. Met de moderne versie ervan is perfect kerend werk af te leveren.

Wereldwijd wordt echter op meer dan het 100voudige van de Nederlandse akkerbouwoppervlakte niet meer geploegd.

Ook in ons land zijn er bedrijven, ook met rooivruchten, waar niet meer geploegd wordt. Vaak wordt er wel gewoeld.

Door de grond niet om te keren, maar naar behoefte te woelen, blijft de bovenste laag van 8-10 cm op zijn plaats.

Dit geeft een sterke toename van het bodemleven en dus van de bodemstructuur.

Verrassend is dat de infiltratiecapaciteit en de draagkracht erop vooruit gaan. Dus minder slemp en insporing!

De opbrengsten zijn na een gewenningsperiode even hoog als voorheen. Bovendien daalt het brandstofgebruik.

Het blijkt dat de bodemvruchtbaarheid toeneemt naarmate de grond minder intensief wordt bewerkt.

Niet kerende grondbewerking staat in de belangstelling, we zullen er nog veel van horen.

 

Plantaardige bemesting

Een plant  heeft voeding nodig om te kunnen groeien. Een tekort is met kunstmest en dierlijke mest aan te vullen.

Dierlijke mest heeft als grondstof plantaardig materiaal.

Nieuw is dat je plantaardig materiaal ook rechtstreeks als meststof kunt gebruiken.

Dit kan met materiaal dat vers, gekuild of tot brokjes gedroogd is. Emissies naar water en lucht zijn naar verwachting laag.

Vergelijkbare opbrengsten maken dit tot een zeer efficiënt productiesysteem.

 

Agrarisch natuurbeheer

De oppervlakte boerenland beslaat ca. 2/3 van Nederland. Boeren hebben dus een directe relatie met het agrarische cultuurlandschap.

In Noord Groningen is in 1999 de ‘Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Noord-Groningen 'Wierde & Dijk’ opgericht.

Er zijn inmiddels ca. 250 leden, half om half boeren/ burgers. 

Inmiddels is er in bijna elke regio van Nederland wel een agrarische natuurvereniging.

Vaak denkt men dat meer natuur alleen kan op akkerranden en dergelijke.

Echter ook het verschil tussen de kadastrale en de gemeten oppervlakte van een bedrijf biedt mogelijkheden.

Te denken valt aan sloten , houtsingels, bermen,  overhoekjes, etc.

 

 

 

Contact

Harm Westers

Hornhuizen

0595-481229/06-22719900

Email